Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….

posted in: Uncategorized | 0

Guardian Premium Pine Shavings Horses-store.comBone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….

alight 2 flamanta align (rekt)liniigi, vicigi alike simil‑a, ‑e; egale alimentary nutra alimony alimento aliquot part ono alive viv(ant)a; be a.

Vivi; be a.

To konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio; ĉiuj; la tut‑a, ‑o; ĉia; ĉiom; tute; at all (en)tute; all‑in inkluziva; elĉerpita; pankraca; all‑round kompleta, ĉiuflanka; all the better des pli bone Allah Alaho allay kvietigi, mildigi allege aserti, akuzi; ‑d kvazaŭa, supoza allegiance aparteno; lojaleco allegory alegorio allegro alegr‑o, ‑e alleluia! halelujal allergic alergia; I’m a.

To fish fiŝaĵo ne konvenas al mi allergy alergia alleviate mildigi, moderigi alley strateto alliance alianco; boparenceco alligator aligatoro alliteration aliteracio allocate asigni — anhydrous anhidra anil indig‑o, ‑planto aniline anilin‑o, ‑a animal best‑o, (sci, opposed to vegetable) animal‑o, ‑a animate inspiri, vigligi; anima, viv(ant)a; ‑d verva animation vervo, vigleco animism animismo animosity, animus koler(em)o, malamikeco anion anjono anise(tte), aniseed aniz‑o, ‑likvoro ankle maleolo; a.‑bone astragalo anklet pied‑lingo, ‑braceleto; gamaŝo ankylose ankiloz‑i tr, ‑iĝi ankylosis ankilozo Ann(e), Anna Anna annalist analisto annals kroniko, *analoj anneal malhardi annelid anelido annex(e) aneks‑i, ‑o; aldon‑i, ‑o annexation aneks‑o, ‑ado annihilate neniigi; ekstermi anniversary datreveno — apology pardonpeto, bedatiresprimo apophthegm sentenco apohhysis apofizo apoplectic apopleksia apoplexy apopleksio apostasy apostateco apostate apostato a posteriori aposterior‑a, ‑e apostle apostolo apostolic(al) apostola apostrophe apostrofo apothecary apotekisto apotheosis apoteozo appal konsterni, teruri apparatus aparato apparel vest‑i, ‑o(j) apparent malkaŝa, evidenta; 3ajna apparition aperaĵo, fantomo appeal alvok‑i, ‑a; interes‑j, tug‑i, ‑o; (law) apelaci‑i, ‑o; ‑ing simpatia, kortuŝa appear aperi; vidiĝi; montriĝi; prezentiĝi, ĉeesti; (seem) ŝajni appearance aspekto; (appearing) apero; ĉeesto; ŝajno appease kvietigi appellant apelacianto appellation nomo append aldoni appendage akcesorajo; (tool) apendico appendicitis apendicito appendix apendico; aldono appertain aparteni appetite apetito appetizer aperitivo appetizing apetitoveka applaud aplaŭdi applause aplaŭd(ad)o apple pomo appliance aparato applicable aplikebla; konvena applicant kandidato; petanto application apliko; diligento; peto; kandidatiĝo apply (eg a law, a remedy, an epithet) apliki tr; validi intr; (a.

For) peti; kandidatiĝi; (to someone) sin turni (al iu); a.

Oneself diligenoi, sin doni appoggiatura apoĝaturo appoint difini; nomi; well‑a.ed bone ekipita appointment rendevuo; nom‑ado, ‑iĝo, posteno apportion porciigi, distribui apposite trafa, konvena apposition apozicio appraisal taksado appraise taksi; aprezi appreciable perceptebla, konsiderinda appreciate taksi tr; aprezi tr; ŝati tr; kompreni; plivaloriĝi appreciative laŭda apprehend aresti; kompreni apprehension aresto; percepto; antaŭtimo apprehensive (antaŭ)tima apprentice (meti)lernanto; be ‑d to lernoservi ĉe apprenticeship lernoservo, lernojaroj apprise informi, avizi approach alit‑i, (al)proksimiĝ‑i, ‑o; alirejo; demarŝo approachable alirebla approbation aprobo appropriate konvena, adekvata; proprigi (al si); ŝteli appropriation proprigo; ŝtelo; buĝet(a kredit)o approval aprobo; on a.

Kondiĉ‑a, ‑e approve aprobi approximate proksimuma; alproksim‑igi, ‑iĝi approximation proksimumo appurtenance apartenajo apricot abrikoto April aprilo — archaism arkaismo archangel ĉefanĝelo archbishop ĉefepiskopo archdeacon ĉefdiakono archduke arkiduko archer (paf)arkisto archery arkpafado archetype pratipo Archimedes Arkimedo archipelago insularo, arkipelago architect arkitekto architectonic arkitekta, arkitektura architecture arkitekturo architrave arbitravo; kadr(aj)o archives arkivo archivist arkivisto archway arkado arctic arkta (regiono) ardent arda, fervora ardour ardo, fervoro arduous malfacila, peniga area areo; regiono; subetaĝa korto area bed(onuks)o arena areno areometer areometeo Areopagus Areopago Argentina, Argentine Argentina argillaceous argils argon argono Argonaut argonaŭto argot jargono arguable defendebla argue (inter)disputi; diskuti, rezoni, argumenti argument disputo; diskuto; (point) argumento argumentative disputema aria ario arid senakva, malfckunda Aries la Ŝafo aright ĝuste, bone arise leviĝi; okazi; naskiĝi aristocracy aristokratio aristocrat, ‑ic aristocrat‑o, ‑a Aristophanes Aristofano Aristotelian aristotela Aristotle Aristotelo arithmetic, ‑al aritmetik‑o, ‑a ark arkeo; tabernaklo arm 1 brako; a.‑chair brakseĝo arm 2 armi; ‑s armilo(j); blazono; ‑ed force armeo armada militŝiparo armadillo dazipo Armageddon Har‑Magedon armament armilaro armature ŝirmilo, kiraso; (elec) armaturo Armenia, ‑n Armen‑ujo, ‑a, ‑o armful brakbeeno armistice armistico armlet braceleto; brakbendo armorial heraldika; a, bearings blazono armour kiras‑o, ‑i; armajo; ‑ed, a.‑plated kirasa, or prefix kiras‑; a.‑piercing kirasdetrua armourer armilisto armoury armil‑ejo, ‑aro armpit akselo army (ter)armeo arnica arniko aroma aromo aromatic aroma; benzenoida around ĉirkail, ‑e arouse veki; inciti arpeggio arpeĝo arquebus arkebuzo arrack arako arraign akuzi; voki antaŭ tribunalon arrange aranĝi arrangement aranĝo arrant kanajla, absoluta arras (teks)tapeto array vic‑oj, ord‑o, ‑igi; kolekto; vesti, ornami — beestings kolostro beeswax abelvakso beet beto beetle 1 skarabo; (in general) koleoptero; superpendi beetle 2 male(eg)o beetroot (ruĝa) beta befall okazi befit konveni befog nebuiigi before (prepn) antaŭ; (conj) antaŭ ol; (adverb) (jam) antaŭe; eg antaŭ Kristnasko, antaŭ of ĝi estos preta, tion mi jam antaŭe faris beforehand (jam) antaŭe befriend amikiĝi kun, amike helpi befuddle ebriigi, stultigi beg peti; almozi beget naskigi; generi beggar almozulo; bankrotigi beggarly mizera begin komenc‑i tr, ‑iĝi; eg Ni komencu ! Li komencis legi, Ii komencis la legadon; la leciono komenciĝis beginner komencanto beginning komenco begone!for! begonia begonio begrime malpurigi, fulgigi begrudge domaĝi; envii begrudgingly kontraŭvole beguile trompi, *kaĵoli; amuzi behalf: on b.

Of en la nomo de; poi behave konduti; bone konduti behaviour konduto behead senkapigi behest ordono behind (preen) malantaŭ; (adv) (at the rear) malantaŭe, (afterwards) poste; (other senses) malfrua; post‑a, ‑aĵo behindhand malfrua behold rigardi; jen ! beholden (danko)”sulda behove konveni, necesi beige flavgriza belabour bastoni, draŝi belated malfrua belay (kablo)fiksi belch rukt‑i, ‑o beleaguer sieĝi belfry sonorilejo; belfrido Belgian belg‑o, ‑a Belgium Belgujo belie malpruvi, kontraŭdiri belief kredo believe kredi believer kredanto belittle malestimigi, subtaksigi bell sonorilo; (cycle etc) tintilo; (cloche etc) kloŝo; b.‑hop kurknabo; b.‑ringer sonorilisto belladonna beladono belle belulino belles‑lettres beletro bellicose militema belligerent militant‑o, ‑a bellow krieg‑i, mug‑i, ‑o bellows balgo; (fajr)blovilo belly ventro belong aparteni belongings posedaĵoj beloved (plej) amata below (preen) sub; malsupre de; (adverb) malsupr‑e, ‑en belt zono; (strap) rimeno belvedere belvedero bemoan priplori, priĝemi bemuse konfuzi bench benko; (workbench) stablo; juĝistaro bend fleks‑i tr, ‑iĝi; kurb‑igi, ‑iĝi, ‑aĵo; kliniĝi beneath (preen) sub; (adverb) sube benedictine benediktan‑o, ‑a likvoro benediction bend — bole trunko bolero bolero Bolivia, ‑n Bolivi‑o, ‑a, ‑ano boll kapsulo bollard bolardo, (on ship) bito; (traffic) koloneto Bolshevik bolŝevisto Bolshevism bolŝevismo bolster (cilindra) kuseno; (tech) kusineto; subteni bolt rigl‑i, ‑ilo; bolt‑o, ‑i; kulasriglilo; glutegi; forkuregi; rulo; b.‑rape raliko bolus pilolego, boluso bomb bomb‑o, ‑i; b.‑shell obuso; expression with konsterni bombard bombardi bombardier kaporato bombast bombasto bomber bombaviadilo bona fide vera, serioza bona fides fidindeco bonanza riĉa vejno, orminejo bonbon bombono bond ligilo; kontrakto; obligacio; kateno; kaŭcio; aglutini; ‑ed warehouse doganstaplo bondage servuto bone osto; senostigi bonfire festofajro; rubfajro bonhomie senafekteco, afableco bonnet kufo; (car) kapoto bonny bela bonus kromsalairo; (on shares) kromprocento bony osta; malgrasa boo hu!; malaklami, hui boob fuŝ‑i, ‑uto booby simplulo, stultulo; b.‑prize lastpremio; b.‑trap insido; mina boohoo brue plori book libro; rezervi; mendi, aĉeti (bileton); registro; b.‑keeper librotenisto; b.‑keeping librotenado; b.‑maker vetperisto; b.‑plate ekslibriso; b.‑worm librovermo, anobio; legemulo; ‑ing rezervaĵo; mendo; ‑ingoffce giĉeto bookcase libroŝranko bookish studema, pedanta booklet libreto, broŝuro booklover libramanto bookseller libristo bookshop libr(ovend)ejo bookstall librobudo boom I bumo; baraĵo boom 2 muĝ‑i, ‑ado boom 3 prosper‑o, ‑i boomerang bumerango boon I beno, avantaĝo; komplezo boon 2 gaja boor krudulo, kampulaĉo boost reklam‑i, ‑o; supervolti, plipotencig‑i, ‑o boot I bot‑o, ‑eto; (car) kofrujo; b.‑polish Giro; b.‑tree botŝtipo boot 2 profiti; to b.

Plie bootee boteto; trikŝuo booth budo bootlace laĉo bootlegger kontrabandisto (de alkoholaĵoj) booty rabaĵo, predo booze drink‑i, ‑aĵo boracic borata borage borago borax borakso border border‑o, ‑i; lim‑o, ‑tuŝi; bedo; boine lim‑o, ‑a, or as prefix lim — castle kastelo; (chess) turo; aroki castor rulilo; (suker‑ etc)ŝutilo; c.‑oil ricinoleo; c.

Sugar pulvorsukero castrate kastri casual hazarda; senzorga, facilanima casualty viktimo; perdo casuist, ‑ic(al) kazuist‑o, ‑a; saĝum‑ulo, ‑a casuistry saĝumado, kazuistiko cat kato; skurĝo; c.‑fish katfiŝo, siluro; c.’s‑eye brilileto; c.’spaw ilo cataclysm kataklismo catacomb katakombo catafalque katafalko Catalan katalun‑o, ‑a catalepsy katalepsio catalogue katalog‑o, ‑i Catalonia Katalunujo catalyst katalizilo catalytic kataliza catamaran katamarano catamite njo‑knabo cataclysm kataplasmo catapult katapult‑o, ‑i; (hay’s) ŝtonĵetilo cataract akvofalo, kaskadego; (in the eye) katarakto catarrh kataro catastrophe katastrofo catatonic katatonia catcall prifajf i, ‑o catch kapt‑i, ‑aĵo, ‑ilo; preni; (bone) aŭdi; (train etc) trafi; (disease) ricevi; kliko; agrafo; klinko, espanjoleto; alkroĉiĝi; c.

Up (kur)atingi; c.‑points dereligaj pintreloj catchpenny falsbril‑aĵo, ‑a catchword ŝiboleto, rekonvorto; repliko catchy entuziasmiga; insida catechism katekismo catechist katekisto catechize katekizi catechumen katekizato categoric kategoria, klara category kategorio catenarv ĉenlinio cater (manĝo)provizi, provianti caterpillar (incl meth) raŭpo caterwaul katoblek‑i, miaŭaĉ‑i, ‑o catgut intesta muzikila kordo cathartic (emoci)puriga catharsis (emoci)purigo cathedral katedralo Catherine Katarina; c.‑wheel turnofajraĵo catheter katetero cathode katodo catholic katolik‑o, ‑a; universala catholicism katolikismo catholicity katolikeco; universaleco cation katjono catkin florkvasto, amento catmint, catnip katherbo, *katario Cato Katono catsup ‑* KETCHUP catfish malic(et)a cattle brutoj, bovoj catty malic(et)a Caucasian kaŭkaz‑a, ‑ano Caucasus Kaŭkazo caucus (politika) komitato, koterio caudal vosta caul (feta) kufo cauldron kaldron(eg)o cauliflower florbrasiko caulk kalfatri causality kaŭzeco cause kaŬz‑o, ‑i; kialo; afero causeway digvojo caustic kaŬstik‑a, ‑aĵo; morda cauterize katekizi cautery kaŭtero caution singardo, malriskemo; avert‑i. ‑o — chassis muntokadro; (of vehic1e) ĉasio chaste ĉasta chasten puni, humiligi chastise pun‑i, ‑korekti chastity ĉasteco chasuble kazublo chat babil‑i, ‑o chdtelaine kastelmastrino; zonĉeno, juvelĉeno chattel (movebla) posedaĵo chatter babil(aĉ)‑i, kW‑i, ‑o; klak‑i, ‑o chatterbox babilemul(in)o chatty babilema; konversacia chauffeur ŝoforo chauvinism ŝovinismo chauvinist ŝovinisto cheap malkara, malmultekosta cheapen malkarigi cheat fripon‑o, ‑i intr, prifriponi tr check kontrol‑i; ‑o; brems‑i, brid‑i, ‑iĝo; ŝak!, ‑o; kvadrat‑o, ‑ita; registri; bileto; marko; CHEQUE; c.

In alveni, enskribiĝi; e.

Out efri, elskribiĝi; c.

Up kontrolo, ekzameno checkers dam‑oj, ‑ludo; CHEQUER checkmate mat‑o, ‑igi cheek vango; impertinent‑o, ‑i aplombo; c.‑bone zigomo cheeky impertinenta cheep pep‑i, ‑o cheer aklam‑i, ‑o; regalo; gajigi; cheers! je via sano ! c.

Up gajigi cheerful gaja, bonhumora cheerio ĝis la! cheerless malgaja, morna cheery gaja cheese fromaĝo cheetah gepardo chef (ĉef )kuiristo chemical kemi‑a, ‑aĵo chemise ĉemizo chemist apotekisto; kemiisto; c.’s (shop) apoteko chemistry kemio, ĥemio cheque ĉeko chequer kvadrat‑aĵo, ‑i; varfgi cherish ami, varti, konservi, dorloti cheroot (speco de) cigaro cherry ĉerizo; wild c.

Merizo cherub kerubo chervil cerefolio chess ŝako; c.‑board ŝaktabulo chest kesto; brusto; c.

Of drawers komodo chesterfield kanapo chestnut kaŝtan‑o, ‑arbo, ‑kolora; (horse‑c.) hipokaŝtano chevron ĉevrono chew maĉi; c.

The cud remaĉi; ‑ing‑gum maĉgumo — cohere kunten iĝi, koheri coherent kohera cohesion kunteniĝo cohort kohorto coif kufo coil volt’‑l tr, ‑iĝi, ‑aĵo; (elec) bobeno coin monero; fabriki, stampi coinage mon(sistem)o; stampado coincide koincidi coincidence hazardo, koincido coitus koito coke koakso col intermonto cola kolaaĵo colander kribrilo cold malvarma; (med) malvarmumo; catch c.

Malvarmumi; c.

Chisel fridĉizilo; c.

Riveting frida nitado coleoptera koleopteroj cole‑slaw brasiksalato colic koliko Coliseum Koloseo collaborate kunlabori collage glubildo collapse disfal‑i, (med) kolaps‑i, ‑o collapsible faldebla collar kolumo; kapti; c.‑bone klaviklo collate (kontrole) kompari; ordigi collateral flanka; a%cesora colleague kolego collect kolekt‑i tr, ‑iĝi; (re)preni; (antaŭepistola) preĝo; c.

One’s thoughts ordigi siajn pensojn collection kolekto; monkolekto; amaso collective kolektiva collector kolekt‑isto, ‑anto, ‑i.lo college kolegio collegiate kolegia collide kunpuŝiĝi, kolizii collie (skota) ŝaf hundo collier karboministo; karboŝipo colliery karbominejo collision kunpuŝi ĝo, koluzio collusion kolodio colloid koloido colloquial familiara, konversacia colloquialism familiara esprimo colloquium kolokvo collotype fototipio collusion koluzio Cologne Kolonjo; eau‑de‑c.

Kolonjakvo Colombia Kolombio colon 1 dupunkto colon 2 (anat) kojlo colonel kolonelo colonial k oionia colonialism koionfsmo colonialist koloni‑isto, ‑isma colonist koloniano colonize kolonoi colonnade kolonaro colony kolonio color ‑* COLOUR Colorado beetle terpomskarabo coloration kojor‑eco, ‑efekto colossal kolosa Colossians Koloseanoj colossus koioso colour kojor‑o. ‑i tr, ‑iĝi, ‑i:lo; ruĝiĝi; haŭtkoloro : ‑ed kolosa; kolorhaŭta; c.‑blind kolorblinda colourful pitoreska colourless senkolora colporteur kolportisto colt ĉevalido coltsfoot ĉevalpiedo, tusitago columbine akvilegio columbium niobio Columbus Kolumbo — fireside fajrejo fireweed epilobio firework fajraĵo, piroteknikaĵo, (squib) petardo firing‑pin perkutpinglo firkin bareleto firm 1 firma firm 2 (com) firmo, firmao firmament firmamento first unu‑a, ‑e; at f.

Komence; f.‑aid unua helpo; f.‑aid post sanitara stacio; f.‑class unuaklasa; unuaranga; f.‑fruits unuaaĵoj; f.‑rate unuaranga firth fjordo, estuaro fiscal fiska fish fig‑o, ‑(kapt)i; Lcake fiŝbulo; f.‑plate relkunigilo; ‑ing‑rod fiŝkano fisherman fiŝisto fishery fig‑ado, ‑ejo fishmonger fiŝvendisto fishy suspektinda fissile fendebla fission fendado fissiparous fend‑onaska, ‑iĝema fissure €endo fist pugno fisticuffs pugnado fistula fistulo fit 1 deca, taŭga; kapabla; sana; (bone) sidi, taŭgi, esti laŭmezura; adapti; fiks‑i tr, ‑iĝi; munti; ekipi; f.

In akordiĝi fit 2 atako fitful intermita fitter muntisto fitting konvena, taŭga fittings akcesoraĵoj, garnituro five kvin fives fimurpilkoludo fix fiksi; ripari; embaraso fixate fiksi fixture aranĝo; fiksaĵo fizz, fizzle ŝaŭmi, sibli, fuzi fizzy gasa, eferveska, ŝaŭma fjord fjordo flabbergast konsterni flabby, flaccid molaĉa, malfirma flag 1 senvigliĝi, laciĝi flag 2 irido flag 3 flago, (mil) standardo flag 4 (pavim)‑Plato, *‑slabo flagellate skurĝi flageolet flaĝoleto flagon botel(eg)o flagrant skandala, senhonta flagship admiralŝipo flagstaff flagstango flail draŝilo flair vervo, talento flak (kontrail aviadilaj) pafaĵoj flake flok‑o, skvam‑o, ‑iĝi flamboyant flama, fulma flame flamo; ekflami; punca; f.‑thrower flamĵetilo flamingo fenikoptero flammable brulema flan torto — foreboding antaŭsento (de malbono) forecast prognoz‑o, ‑i forecastle antaŭ‑parto, ‑kastelo foreclose Cesigi (hipotekon) forefather prapatro forefinger montrofingro forefront unua rango forego rezigni (pri) foregoing antaŭa foregone antaŭdecidita foreground antaŭo, malfono forehand manantaŭa (frapo) forehead frunto foreign fremda; alilanda; F.

Minister ministro pri eksterlandaj aferoj foreigner fremdulo; alilandano foreland promontoro foreleg antaŭkrurc) forelock (antaŭf ufo foreman submastro, ĉefo foremost unua, plej antaŭa forensic jura forerunner antaŭiranto foresee antaŭvidi foreshadow antaŭsigni, aŭguri foreshore (tajda) strando foreshorten (super)perspektivigi, trokonverĝigi foresight antaŭzorgo; celilo foreskin prepucio forest arbar(eg)o forestall antaŭ‑i, ‑eviti forestry arbar‑, foreso‑kulturo foretell antaŭdiri, profeti forethought antaŭ‑penso,‑zorgo forever (par) Ciam foreword antaŭparolo forfeit perdi; (lud)puno forgather kunveni, renkontigi forge (metal) forĝ‑i, ‑ejo; (fraud) falsi; f.

Ahead sin bone antaŭenpuŝi forgery fals‑ado, ‑aĵo forget forgesi; f.‑me‑not miozoto, neforgesumino forgetful forgesema forgive pardoni forgo rezigni (pri) fork forko; f,‑lift truck forkleva Caro, levĉaro forlorn forlasita, senespera form form‑o, ‑i tr, ‑iĝi; klaso; aliĝ‑, mend‑, respond‑ etc ‑ilo, demandaro, formularo; benko; kuŝejo; muldilo; on f.

En bona stato formal formala formaldehyde formaldehido formalin formolo formalism formalismo formality formalaĵo format formato formation formiĝo; formacio formative formdona foriper 1 antaŭa; the f.

Tiu former 2 modelilo, matrico formic acid metanata acido formidable timinda; eksterordinara formula formulo formulate formuli fornicate malĉasti forsake forlasi forswear forĵuri forsythia forsitio fort fuorto forte 1 frrtaĵo forte 2 laŭte forth for, antaŭen; prefix elforthcoming venonta, aperonta, okazonta; parolema forthright rekta, ronda forthwith tuj fortification fortikaĵo fortify fortikigi; fortigi fortissimo laŭtege fortitude fortanimeco fortnight dusemajno fortnightly duonmonat‑a, ‑e fortress fortreso fortuitous hazarda fortunate feliĉa, gratulinda fortune ŝanco, fortuno; sorto; riĉaĵo; f.‑teller antaŭdir‑, sortodiven‑ist(in)o forty kvardek forum formmo forward, ‑s antaŭ‑a, ‑e(n), ‑enigi; ekspedi; sekvigi; malmodesta; (football) antaŭulo, sturmanto; sell f.

Tempovendi fossick disfosi fossil fosili‑o, ‑a fossilize fosili‑igi, ‑iĝi foster nutri; f.‑mother nutropatrino — Mark 3 Marko markedly distingiĝe, rimarkeble marker markisto; signilisto; poentilo; skribilo, markilo market bazar‑o, ‑halo, vendejo; vendi, aĉetigi; (abstract sense) merkato; m.‑garden legom(kultiv)ejo, hortikulturejo; m.‑place vendoplaco marksman paflertulo marl marn‑o, ‑i marlinspike splisilo marmalade (oranĝa) marmelado marmoset hapalo marmot marmoto maroon 1 (brun)karmezin‑o, ‑a; petardo maroon 2 forlasi (sur insulo) marquee tendego marquis, marquess markiz‑o, ‑ino marquetry marketr‑aĵo, ‑ado marram sablogreso marriage edz(in)‑iĝo, ‑eco marrow (bone m.) medolo; (vegetable m.) kukurbo marry edz(in)‑igi, geedz‑igi, ‑iĝi Mars Marso Marseillaise Marseljezo Marseilles Marsejlo marsh marl‑o, ‑ejo; m.‑mallow alteo; (speco de) gelatenbombono marshal marŝalo; vicigi, ordigi, klasifiki marshland marko marsupial marsupi‑a, ‑ulo mart vendejo marten mustelo martial milita; m.

Law militleĝo Martian Mars‑ano, ‑a martin (mur‑, sablo‑)hirundo martinet discipIinuIo martingale martingalo martini vermutkoktelo, *martinio martyr martir‑o, ‑igi martyrdom martir‑eco, ‑igo marvel mir‑i, ‑indaĵo marvellous mirinda Marxism marksismo Marxist marksisto; marksisma Mary Maria marzipan marcipano mascara okulhara ŝminko mascot talismano masculine vir‑(seks)a, ‑genra, *maskla mash pisti, kaĉ‑igi, ‑o mask mask‑o, ‑i masochism masohismo masochist masohisto masochistic masohisma mason masonisto; (freemason) framasono masonry masonajo; framasonismo masque drama spektaklo masquerade maskerado; famigi sin (kiel) — offender kulpulo, deliktulo offensive ofenda; ofensivo offer propon‑i, (com) ofert‑i, ‑o; (sacrifice) ofer‑i, ‑o offertory ofertorio; monkolekto office funkcio, ofico; (place) oicejo, kontoro; kabineto; o.boy kurknabo officer oficiro; (of club etc) funkciulo official official‑a, ‑ulo; funkciulo officialese oficial(ul)a 3argono officiate deĵori, funkci officious sintruda offing rodo; (mal)proksimo offset kompens‑i, ‑o; ofset‑o, ‑a offshoot branĉo, *ŝoso offside eksterlud‑a, ‑e offspring ido(j) often ofte ogee(‑moulding) cimatio ogive ogivo ogle okulumi ogre ogro ohm omo oil ole‑o, ‑i; (mineral) petrolo; o.‑field petrol(fonta )regiono; o.‑fired petrol‑, mazut‑bejtata; o.‑lamp kerosena lampo; o.painting oleopentra3o; o.‑stove kerosena varmigilo; o.‑tanker petrolŝipo oilcloth vakstolo oilskin vakstola vesto oily o lea ointment ŝmiraĵo, ungvento OK, okay bone, en ordo; jes, ‑i, ‑o okapi okapio okra (legom)hibisko old matnova; maljuna; antikva; three years o.

Aĝa tri jarojn, trijara; o.‑fashioned malnovmoda, malmoderna; 0.

Catholic malnovkatolik»o, ‑a oleaginous olea oleander oleandeo olfactory flara oligarch oligarko oligarchy oligarkio Oligocene oligocen‑o, ‑a olive oliv‑o, ‑kolora; o.‑branch olivbranĉo; o.‑oil olivoleo Olympia Olimpio olympiad olimpiado Olympic olimpia Olympus Olimpo ombudsman rajtprotektanto omega omega omelet(te) omleto omen (antaŭ‑, ve‑)signo, aŭguro ominous misaŭgura, minaca omission preterlaso omit preterlasi omnibus omnibuso omnipotent ĉio‑pova, ‑potenca omnipresent ĉie(est)a omniscient ĉioscia on (prepn) sur; pri; (day) je; (adverb) antaŭen, plu; funkcianta, malfermita; okaz‑ants, ‑onta; on‑coming aliranta, proksimiĝanta onager sovagazeno onanism onanismo once (not twice) unu fajon; (not now) iam, antaŭe, iufoje; (conj) kiam jam; at o.

Tuj; samtempe one unu; (pronoun) oni; iu; in expressions like this one, another one not translated; o.sided unuflanka; neegala; (unu)partia; o.‑upmanship superemo; o.‑way unu‑direkta, ‑senca onerous peza, peniga oneself si, sin; mom onion cepo, (vaguely) bulbs onlooker rigardanto, spektanto only nur; sot‑a, ‑e; sod onomatopoeia onomatopeo onrush, onset, onslaught atako, impet(eg)o onto sur with accus ontogeny ontogenezo ontological ontologia onus ŝarĝo, respondeco onward, ‑s antaŭen onyx onikso oolite oolito — riddle 2 kribrilo; distrui ride rajd‑i, ‑o; (in a vehicle) vetur‑i, ‑o; Little Red R‑ing Hood Ruĝkufulino rider rajdanto; aldono ridge (mont)eĝo, kresto, spino; firsto ridicule mok‑i, ridindig‑i, ‑o ridiculous ridinda rife ofta, ciea; be r.

Svarmi rift‑raft kanajlaro rifle 1(dis)rabi rifle 2 fusilo; kaneli; r.‑range pafejo rift fendo rig rig‑i, ‑o; borstacio right ĝusta, korekta; (in the right) prava; (fair) justa; (not left) dekstra; (angle) orta; bone, en ordo; rajto; tute, vere; rekt‑e, ‑igi; r.‑angled ort(angul)a; r.hand dekstra righteous justa, virta rightful justa, rajta rigid rigida rigmarole galimatio rigor rigoro; r.

Mortis morta rigidiĝo rigorous rigors rigour rigoro rile agaci rill rivereto, *rojeto rim rando rime 1 prujno rime 2 rim‑o, ‑i tr, ‑iĝi rind ŝelo; (lard)haŭto ring 1 ringo; rondo; (boxing) areno; ĉirkaŭi; r.‑dove palumbo ring 2 sonor‑i intr, ‑igi, ‑o; telefoni (al); r.

Off malŝalti; r.

Up telefoni (al); levi ringleader (fi)ĉefo, (fi)gvidanto ringlet buklo ringworm favo rink glitkurejo rinse tralav‑i, ‑o riot tumult‑o, ‑i, *kravali riotous tumulta; bruema rip ŝir‑i tr, ‑iĝi ripe matura ripen matur‑igi, ‑iĝi riposte (vigl‑a, ‑e) rebat‑o, ‑i ripple ondet‑o, ‑i; krispigi rise leviĝ‑i, ‑o; kresk‑i, plialtiĝ‑i, ‑o; salajraltigo risk risk‑j, ‑o risky risks, dubaŝanea risotto rizoto risqui aŭdaca, malpudora rissole fritbulo, *risoto rite rito ritual rit‑a, ‑aro — snivel plor‑aĉi, ‑grimaci snob klasafektulo snobbery (klas)afektado snoek barakudo snood h aroreto snooker f (ludo simila al) bilardo snoop spioni snooze dormet‑i, ‑o snore ronk‑i, ‑o snorkel spirtubo snort snufeg‑i, ronk‑i, ‑o snot nazmuko snout nazo, muzelo snow neĝ‑i, ‑o; s.‑flake neĝero; s.‑man neĝhomo; s.‑plough net plugilo; S.‑White Neĝulino snowball neĝbulo snowdrop neĝborulo, galanto snub humilig‑i, ofend‑i, ‑o; s.nosed platnaza snuff 1 snuff; flartabako snuff 2 tondi la melon; s.

Out estingi snuffle snufadi snug komforta snuggle alpremiĝi, envolvi sin so (in that way; to that extent) tiel; (therefore) do; (so that) nor ke; and so on kaj tiel plu; so‑called tiel nomata; so‑so meze, sufiee bone soak trempi, trasorb‑igi, tramalsek‑igi, ‑iĝi; s.

Up sorbi soap sap‑o, ‑umi soapberry sapindo soapwort saponario soar alten flugi, sori sob plor(singult)‑i, ‑o sober sobr‑a, ‑igi; malebria soccer futbalo sociable societema, amikiĝema social socia; festeto, interkona kunveno socialism socialismo socialist socialismo; socialisma society (in general) socio; (association) society; kunesto sociologist sociologo sociology sociologio sock I ŝtrumpeto sock 2 bat‑i, ‑o socket (lamp‑, i;topil‑ etc)ingo Socrates Sokrato sod gazonbulo soda sodo; natro; s.‑fountain refre§igajejo; s.‑water sodakvo, sifonakvo sodden saturita, tramalseka sodium natrio sodomite sodomsmo sodomy sodomismo sofa sofo soft mola; mallaŭta soften mol‑igi, moder‑igi, ‑iĝi soggy tramalseka; kada soi‑disant pretendata, memnomita soil I grundo soil 2 malpurigi soirfie vesperkunveno sojourn loĝi, gasti sol solo sol‑fa solfao solace konsol‑i, ‑o solar suns; s.

Plexus sunforma plekto — weeds (vidvina) kostumo weedy miskreska week semajno; w.‑end semajnfin‑o, ‑a weekday labortago weekly diusemajn=a, ‑e; semajngazeto weep poori; ‑ing‑willow plorsaliko weevil kurkulio weft vefto weigh (have weight) pezi; (find the weight of) pesi weight pez‑o, ‑eeo, ‑igi, ‑ilo; ŝarĝo weighty peza weir (akvo)barajo weird stranger welcome bonven‑a, ‑igi, ‑igo, ‑on weld veldi tr welfare bonfart‑o, ‑a, sociala well 1 puto; fonti well 2 bone; nu; saner; as w.

Ankaŭ; as w.

As krom, aldone al; w.‑being bonfarto; w.

Off, w.‑to‑do rider, bonhava wellingtons (ka(Aeukaj) botoj Welsh 1, ‑man kimr‑a, ‑o welsh 2 fortroti, fuĝi welt bordero welter konfuzajo welterweight (boksisto de) submeza pezo wen kisto wench bubino wend iri werewolf lupfantomo Wesleyan Veslejan‑o, ‑a west okcident‑a, ‑o, ‑e, ‑en; W.

Indian antil‑a, karibe‑a, ‑ano; W.

Indies Karibea Insularo, Antiloj westerly, western okcidenta westerner okcidentano Westphalia Vestfalio westward, ‑s okcidenten, al la okcidento wet malsek‑a, ‑o, ‑igi, ‑iĝi; w.

Nurse sudigistino welher kastrita virŝafo whack bat(eg)‑i, ‑o whale baleno whalebone barto whaler balenŝipo wharf kajo, varfo what kio; do kio; (adj) kiu, (what sort of) kia; w.’s the matter? kia estas? w.

Time is it? kioma horo estas ? w.‑not (shelving) etaĝero what(so)ever kio ajn; (adj) kiu; kia ajn wheat tritiko wheatear enanto wheedle kaĵoh, perlati wheel rado; stirilo; ruli tr;’ turniĝi; w.‑base interaksa dis‑’ tanco; w.‑chair radseĝo; w.house stirejo wheelbarrow darumo wheeze fafspiri, astme spiri whelk bukceno whelp (hund‑, leon‑ etc)ido when kiam whence de kie whenever kiam ajn where (in what place) kie; (to what place) kien; w.

From de kie whereabouts proksimume kie; kieo, loĝloko whereas konsidere ke; dum whereby per kio — woollen lan‑a, ‑aĵo woolly laneca; malpreciza word vorto; formuli, redakti, vortigi wordy multvorta, malkonciza work labor‑i, ‑o; (author’s) verko; funkci‑i intr, ‑igi; efiki; prilabori; ekspluati; fermenti; fari; knedi; ‑s fabriko, uzino; mekanismo; w.

Out ellabori; kalkuli; sumiĝi; montriĝi; efektiviĝi; w.‑out ekzerciĝo; w.

Up prepari; konduki (al); eksciti workable prilaborebla; efektivigebla workaday ĉiutaga, banala worker laboristo workhouse malriĉulejo workman laboristo workmanlike bone farita, bonmetiista workmanship metiisteco, manlerteco workshop laborejo, metiejo, riparejo world mondo; w.‑wide universala, tutmonda worldly mond‑a, ‑uma worm vermo; enŝoviĝi; eltiri; ŝraŭbokanelo; senfina ŝraŭbo wormwood absinto worry maltrankviliĝ‑i, ‑o, fari al si zorgojn; ĉagreni tr, turmenti .

Tr worse pli malbon‑a, ‑e worsen malbon‑igi, ‑iĝi worship .ador‑i, ‑o; kulto; (juĝista, urbestra) moŝto worshipful honorinda worst plej malbon‑a, ‑e; venki worsted fadendrap‑o, ‑a worth valoro; merito; inda (je); be w.

Valori; be w.

While valori la person worthless senvalora — wren reĝbirdo, troglodito, (loosely) regolo wrench tord‑i, ‑o; ŝraŭbŝlosilo wrest elŝiri wrestle lukti wretch aĉulo; mizerulo wretched (despicable) aĉa; (pitiable) mizera wrick tordi, streĉvundi wriggle tord‑iĝi, ‑iĝo, ‑ŝoviĝi wring (prem)tordi; kalandri wrinkle sulket‑o, falt‑o, ‑i tr, ‑iĝi wrist manradiko, pojno; w.‑bone karpeo; w.‑watch brakhorloĝo wristband, wristlet braceleto; manumo writ skribo; mandato, juĝalvoko write skribi; (compose) verki; w.

Down skribi; w.

Off amortizi; dekalkuli; w.‑off (neta) perdo writer verkisto writhe tordiĝi wrong malĝust‑a, erar‑a, mis‑a, ‑e; malprava; malbon‑a, maljust‑a, ‑o, ‑aĵo; mistrakti, ofendi; w. ‑doer malbonfaranto; w.‑headed misopinia wrongful maljusta wrought iron forĝfer‑o, ‑a wryneck jingo wych‑elm (monta) ulmo wyvern (speco de) drako X x ikso; X‑ray X‑radio, iksoradio; radiografi‑i, radioskopi‑i, ‑a priesplorado xenon ksenono xenophobia fremdofobio, ksenofobio

Read more about Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….:

Equestrian Products – Guardian Horse Bedding, Equiderma Skin Products, Equilinn Sports Bra

Equestrian Products – Guardian Horse Bedding, Equiderma Skin Products, Equilinn Sports Bra, Learn more about Guardian Premium Pine Shavings Horses-store.com HERE:

Horses-Store.com and Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….
Horses-Store.com - Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….
Horses-Store.com and Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….
Horses-Store.com - Bone : to konscii alkali alkalo alkaline alkala alkaloid alkaloido all ĉio….